Reisvoorwaarden Gigi Travel*

Onderstaande reis-/reserveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de reserveringen die via Gigi Travel lopen.

Voor reserveringen die rechtstreeks bij de accommodatie worden gedaan, zijn de reis-/reserveringsvoorwaarden van de betreffende accommodatie van toepassing die bij reservering worden vermeld, of die elders op de website van de accommodatie staan, of die bij de eigenaren op te vragen zijn.

 Artikel 1. Gigi Travel

1.1 Gigi Travel is een reisbemiddelaar en handelt in opdracht van de betreffende accommodatieverschaffers en autobrokers.

1.2 Gigi Travel brengt als intermediair de reservering tot stand tussen de reiziger en de betreffende accommodatieverschaffers en autobrokers.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst.

2.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisbemiddelaar hierna te noemen Gigi Travel. Het moment waarop de reiziger de voor inschrijving noodzakelijke gegevens aan Gigi Travel schriftelijk dan wel telefonisch kenbaar maakt geldt als moment van aanvaarding. De reiziger die namens of ten behoeve van anderen een reisovereenkomst aangaat is jegens Gigi Travel hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de desbetreffende reisovereenkomst voortvloeien.

2.2 Gigi Travel stuurt na inschrijving een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst. Eventuele bezwaren tegen de bevestiging dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de bevestiging schriftelijk en aangetekend aan Gigi Travel kenbaar te worden gemaakt. Later ingediende bezwaren worden niet meer in behandeling genomen, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders door Gigi Travel bericht.

2.3 Alle aanbiedingen door Gigi Travel gedaan op internet, in brochures, advertenties of andere publicaties zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen. Herroeping zal binnen 48 uur na aanvaarding door Gigi Travel geschieden. Kennelijke fouten en vergissingen in publicaties van Gigi Travel zijn niet bindend.

2.4 Eventuele specifieke eisen van de reiziger betreffende bijvoorbeeld voeding, medische verzorging of accommodatie, dienen direct bij het aangaan van de overeenkomst door de reiziger aan Gigi Travel kenbaar te worden gemaakt. Eventuele extra kosten hiervoor worden aan de reiziger in rekening gebracht.

Artikel 3. Betaling door de reiziger.

3.1 De aanbetaling bedraagt 30% van de reissom, te vermeerderen met de eventuele premie van de reis- en /of annuleringsverzekering en dient door Gigi Travel daadwerkelijk te zijn ontvangen binnen 7 dagen na dagtekening van de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst.

3.2 Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor de dag van vertrek in het bezit te zijn van Gigi Travel. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar schriftelijk door Gigi Travel op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Gigi Travel heeft het recht om namens de betreffende partij de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.

3.3 Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

3.4 De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Gigi Travel heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van € 45,38, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden in aanmerking nemende, onbillijk is.

Artikel 4. Annulering, wijziging, indeplaatsstelling door de reiziger.

4.1 Annuleringen dienen schriftelijk aan Gigi Travel kenbaar te worden gemaakt en u dient hiervan een schriftelijke bevestiging van Gigi Travel te ontvangen. Gigi Travel brengt de annuleringskosten in rekening die op het moment van annulering bij de betreffende partij van toepassing zijn. Tegenwoordig gaan de meeste accommodatieverschaffers vrij flexibel om met annuleringen, echter u dient rekening te houden met de volgende annuleringskosten die maximaal gehanteerd kunnen worden:

  •  annulering tot 45 dagen voor de dag van aankomst: 30% van de reissom 
  • annulering vanaf de 45ste dag tot de 30ste voor de dag van aankomst: 70% van de reissom 
  • annulering vanaf 30e dag voor de dag van aankomst of later: de volle reissom

De annuleringskosten worden vermeerderd met de eventuele premie van de reis- en / of annuleringsverzekering. Mocht u tegen een speciaal tarief hebben gereserveerd of mocht u een vlucht hebben gereserveerd, dan kunnen daar afwijkende annuleringsvoorwaarden voor gelden. Deze worden bij reservering gecommuniceerd.

4.2 Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Deze zullen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door Gigi Travel worden bevestigd. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom conform de regeling van artikel 2 en onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Mochten er kosten aan de wijziging verbonden zijn, dan worden deze vooraf door Gigi Travel gecommuniceerd.

4.3 Voor aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander indien de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden en het verzoek zo tijdig wordt ingediend dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Gigi Travel voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 3.2 bedoelde wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

 Artikel 5.  Annulering, wijziging door Gigi Travel.

5.1 Gigi Travel behoudt zich het recht voor om wegens gewichtige redenen een reis te annuleren c.q. te wijzigen. Onder gewichtige redenen worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere verbondenheid aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Onvoldoende deelname geldt te allen tijde als een gewichtige reden. Gigi Travel biedt de reiziger in dat geval een alternatief indien en voor zover dat mogelijk is. Indien de reiziger hiervan geen gebruik wenst te maken, dient hij dit binnen 3 werkdagen na ontvangst van bericht over de wijziging kenbaar te maken. Het reeds betaalde deel van de reissom zal aan de reiziger worden geretourneerd. Bij uitzonderlijke crisissituaties van ongekende omvang, kan Gigi Travel een uitzondering maken en een coulancebeleid voeren.

5.2 Indien de oorzaak van de annulering c.q. wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

 Artikel 6. Aansprakelijkheid, overmacht

6.1 Gigi Travel is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, letsel of welke andere schade dan ook bij de reiziger. De reiziger dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering voor voornoemde situaties.

6.2 Tenzij in geval van opzet of grove schuld van Gigi Travel is Gigi Travel niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst (ook door eventuele derden) die veroorzaakt worden door omstandigheden die met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid, niet door Gigi Travel konden worden voorzien.

6.3 Eveneens is Gigi Travel niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

6.4 Gigi Travel is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het ontbreken van documenten die benodigd zijn voor de reis en waar de reiziger zelf voor dient te zorgen. 5.5 Tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst dienen door de reiziger direct ter plaatse of aan Gigi Travel kenbaar te worden gemaakt teneinde Gigi Travel in de gelegenheid te stellen om ter plaatse dan wel zo spoedig mogelijk tot een redelijke oplossing te komen. Tekortkomingen die niet direct of binnen de reisduur kunnen worden opgelost dienen onverwijld en schriftelijk aan Gigi Travel in Nederland te worden aangemeld.

6.5 Tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst dienen door de reiziger direct ter plaatse of aan Gigi Travel kenbaar te worden gemaakt teneinde Gigi Travel in de gelegenheid te stellen om ter plaatse dan wel zo spoedig mogelijk tot een redelijke oplossing te komen. Tekortkomingen die niet direct of binnen de reisduur kunnen worden opgelost dienen onverwijld en schriftelijk aan Gigi Travel in Nederland te worden aangemeld.

 Artikel 7. Geschillen, toepasselijk recht.

7.1 Op alle geschillen tussen Gigi Travel en de reiziger is Nederlands recht van toepassing.

* - Voor reserveringen die rechtstreeks bij de accommodatie worden gedaan, zijn de reis-/reserveringsvoorwaarden van de betreffende accommodatie van toepassing die bij reservering worden vermeld, of die elders op de website van de accommodatie staan, of die bij de eigenaren op te vragen zijn.
  - voor vliegtickets gelden afwijkende voorwaarden.